01
01❘20

Điều khoản chung


Xin vui lòng đọc kỹ thông tin. Khi đăng ký mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website này, đồng nghĩa Quý Khách đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu trên trang Web.
Điều khoản chung

1. ĐIỀU KHOẢN


Bằng cách truy cập website tại domain.com, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dịch vụ dưới đây, chịu trách nhiệm tuân thủ mọi điều luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này, bạn sẽ không được sử dụng hoặc truy cập website này. Các nội dung trong website này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.


 

2. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM


Các thông tin trên website của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở thông điệp / quan điểm riêng. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo, bày tỏ hay ngụ ý nào, và từ chối tuyên bố và phủ nhận tất cả các đảm bảo khác bao gồm, không giới hạn, bảo hành ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng thương mại, thể chất cho một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.


Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các nội dung trên website của mình hoặc liên quan đến các nội dung đó hoặc trên bất kỳ website nào được liên kết với website này.


 

3. HẠN CHẾ


Trong tất cả các trường hợp, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm và không giới hạn, thiệt hại về mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng nội dung trên website của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số tài phán không cho phép hạn chế về bảo hành ngụ ý, hoặc hạn chế trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên xảy ra, những giới hạn này có thể không áp dụng đối với bạn.


 

4. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN


Các nội dung xuất hiện trên website của chúng tôi có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào trên website của mình đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Chúng tôi có thể thay đổi các nội dung trên website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết cập nhật nội dung.


 

5. CÁC LIÊN KẾT


domain.com chưa xem xét tất cả các website được liên kết với website của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là website đó được xác nhận bởi domain.com. Việc sử dụng bất kỳ website liên kết nào của người dùng đều do người dùng tự lựa chọn và tự chịu.


 

6. SỬA ĐỔI


domain.com có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ trong website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng website này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.


 

7. LUẬT ÁP DỤNG


Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam và bạn phải phục tùng theo những quyền hạn riêng của tòa án địa phương hoặc quốc gia.